Verkeerscirculatie planning

Het strekt tot de aanbeveling dat de organisator van een evenement als onderdeel van het veiligheidsdossier een aanzet levert tot een verkeerscirculatieplan, dit om de directe omgeving van het evenement te ontlasten van verkeersopstoppingen.

Gemeenten en wegbeheerder stellen steeds hogere normen voor het organiseren van (grotere) evenementen.

Eagle Verkeersregelaars kan u hierbij behulpzaam zijn en desgewenst het hele voortraject begeleiden. Aanwezig zijn bij alle besprekingen met Gemeenten en Hulpdiensten tot het maken van gedetailleerde verkeerscirculatie planning, plattegronden en tekeningen met daarop alle genomen maatregelen en materialen zoals bebording.

De medewerkers van Eagle Verkeersregelaars zijn in het bezit van de BRL 9101 en mogen tijdelijke verkeersmaatregelen treffen.
De BRL 9101 heeft tot doel het bieden van heldere en handhaafbare toetsingscriteria met betrekking tot het uitvoeringsproces voor de toepassing van tijdelijke verkeersmaatregelen, teneinde optimale veiligheid bij wegwerkzaamheden te bereiken voor weggebruikers, werknemers verkeersvoorzieningen en wegwerkers. Het geeft de wegbeheerder het vertrouwen dat tijdelijke verkeersvoorzieningen op een correcte wijze en met behulp van de juiste middelen worden toegepast door specifiek opgeleid personeel.